Privacybeleid

1. Deze Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken. Door gebruik te maken van onze website en producten en diensten aan te kopen, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacy statement. Wij kunnen deze Privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie kan u steeds terugvinden op mijn website.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

  • Zetel: Schoonheidsinsituut Face It.
  • Eigenaar: Van Haesevelde Maja
  • Adres: Hippoliet Van Peenestraat 46.  9030 Mariakerke. 
  • Rijksregister nummer: BE 0587.988.462.
  • GSM: 04966903095, email: Face_It telenet.be

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidsinstituut Face It en voor welk doel.

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, leeftijd, geslacht 
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s 

f) – Informatie betreffende de producten en/of diensten die u gekocht of genoten hebt, die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft tijdens onze contacten;

 g)- Klachten of feedback omtrent de producten en diensten bij ons aangekocht, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;

2.2 Schoonheidsinstituut Face It  verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Schoonheidsinstituut Face It;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

 d) E-mail berichtgeving: Schoonheidsinstituut Face t  gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Schoonheidsinstituut Face It. Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing

e) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels, voeten… worden gedeeld op Sociale Media na toestemming van u.

-U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan mij of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk/nuttig zijn om persoonsgegevens mee te delen aan zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, leeftijd…, zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.
-Uw persoonsgegevens kunnen eveneens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen

3. Bewaartermijnen:  

Schoonheidsinstituut Face It  verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor onze dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel. Hiertoe kan u contact opnemen met Schoonheidsinstituut Face It. U heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35).

 5.Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt nemen wij alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. .

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

6. Bewaring van gegevens

Ik zal  uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze gegevens en met onze missie en opdracht om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Het verzamelen of verwerken van gegevens

Wij verzamelen of verwerken nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zullen wij deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid gelieve contact op te nemen met Schoonheidsinstituut Face It. Contactgegevens zie begin privacyverklaring